Prefacio

De què va tot açó? El plantejament és el d'acompanyar d'exemples pràctics el contingut teòric de l'assignatura Sistemes Multimèdia i que els alumnes tinguen un lloc on consultar exemples per poder tindre un punt de partida a l'hora de dur a terme el seu treball en l'assignatura.

L'objectiu es complimentar el títul i conseguir que el lector puga dispossar d'una ferramenta en la que treballar sense tindre que lligar-se a tendències comercials. Forçant-lo a que traga la seua propia personalitat a l'hora de crear un producte multimèdia, fora dels estereotips que atres ferramentes han impossat i que han fet que els productes realitzats a partir d'elles tinguen una aparença aborrida per el fet de vore tantes voltes la mateixa.

Cada exercici proposat porta un dibuix bàsic del que es vol fer, no hi ha que deixar de banda que tot comença (o deuria) com una idea que necesita un procés de planificació del que es necesari realitzar.

A banda, la disponibilitat de la versió a la Web d'este llibre permetrà que qui el consulte puga enviar coses que haja fet i vore-les incorporaes en un temps breu, però no acotat!

Este document arreplega una serie d'elements per introduir al lector d'una manera aplicà a l'ús de les ferramentes d'autor utilitzaes en la docencia de la asignatura "Sistemas Multimèdia" que se ha impartit en el transcurs dels anys en l'escola (des de 1998 hasta el present 2004, a on s'ha iniciat una nova singladura en les asignatures de "Adquisició i Representació de Mitjans Digitals" (AMD) i "Integració de Mitjans Digitals"(IMD) i la facultat d'infomàtica .

Especial énfasis es fa en la utilització d'una metodologia de construcció d'elements basà en el plantejament inicial, un poc difús, de la idea que dona lloc a una aplicació de característiques multimèdia. El desarroll d'estes es planteja des de un punt de vista tècnic. La part estètica, sempre difícil de formalitzar se deixa per a que siga el desarrotllaor qui, en función de l'objectiu final, done la seua visió personal del mateix. El que no deu esperar el lector és trobar-se en un compendi exhaustiu de les posibilitats de les ferramentes de les que es parla ací.

Al final de cada capítul, es plantearà la realirzació de una aplicació completa com a punt de prova del seu aprenentaje, que reuneix els elements abordats en eixe apartat. S'expossarà el plantejament del problema, un esquema del seu interfaz i la seua funcionalitat. Quedan per all lector la opció de implementar-ho sense més. Al final, recullits en un apartat únic estan les implementacions realitzaes (còdic i captures de pantalla) i funcionals. Espere que la distància l'anime a buscar la seua solució, en un esforç personal i autodidacta. Les solucions mostraes no són úniques. Tampoc estan exentes de millores. Bona part d'elles són el frut del treball d'alumnes que han participat i als que agraeisc, des d'ací, l'actitut i la col·laboració. Ah, siga crític i faça les seues pròpies comprobacions. No mos fem responsables de que fajen el que se diuen que fan. Però em ficat molt de cuidao en que siga aixina.

Durant este escrit hi ha una idea de base que és la necesitat de mantindres independent de plataformes i pendent de l'ús d'estàndars estarà present. Este pensament es vol fer pantent al lector, per què és la forma en que es poden crear productes que siguen utilitzables en el transcurs del temps i adaptables al canvit de les plataformes d'execució de programes que vivim i que hem de vore naixer.

Les ferramentes propossaes s'han triat a partir de la seua capacidad per a cubrir els objetius propossats i per la disponibilitat de las mateixes. Cosa, esta última, que es vol agraix des de este moment als creadors de les mateixes.

Tammé vull aprofitar el moment per agrair als creadors de les restants ferramentes empraes per desentrrollar este treball el seu esforç, estic parlant de: xv, The Gimp, DocBook, db2pdf, jade,xemacs i, l'últim però no menos important, Linux.